AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
 

“Türkologiya” dergisi sayesinde Bakü Türkoloji için önemli bir merkez hâline gelecek...


Türkologiya jurnalı, Sovyet devri Türkolojisi’nin önemli bir mirası olarak bugün de yayın hayatına devam etmektedir. 1970-1992 yılları arasında Sovyetskaya Türkologiya adıyla yayımlanan dergi, o dönemdeki Sovyet Türkolojisi’nin birçok önemli isminin araştırmalarını içine alan büyük bir külliyattır.
Sovyet döneminde Memmedağa Şiraliyev, Edhem Tenişev gibi tanınmış Türkologların redaktörlüğünde çıkan dergi, bağımsızlık kazanıldıktan sonra Azerbaycan Millî İlimler Akademisi tarafından Türkologiya adıyla neşredilmeye devam etmiştir. Bu dönemin redaktörleri Ağamusa Ahundov, Tovfik Hacıyev gibi Azerbaycan’ın tanınmış dilcileridir. 2016 yılından itibaren derginin redaktörlüğünü Akademik Kemal Abdulla yürütmektedir.
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi’nin bu tarihî mirası devam ettirmesi, Türkoloji’nin tarihî temeller üzerine oturtulması ve devamlılığı açısından mühimdir. Ben eminim ki dergi Türklük biliminin son nailiyyetlerinden istifade etmekle kalmayacak, kendisi de orijinal araştırmalarla Türkoloji’ye yeni ufuklar açacaktır. Esasen son sayılarında görülen dikkat çekici makale ve araştırmalar bu konudaki ümitlerimizi pekiştirmektedir.
Derginin, Türkoloji’nin bütün alanlarına, dil, tarih, edebiyat, mitoloji, kültür ve güzel sanatlara da yer vermesi olumlu bir yaklaşımdır. Çünkü Türkoloji, bütün Türklük âleminin her şeyiyle ilgilenen bir bilim dalıdır.
Türkologiya’nın, Azerbaycan dışındaki Türkologlardan da makale derc etmesi, onun milletler arası tanınmışlığına yardım edecektir. Bu dergi sayesinde Bakü’nün, Türkoloji için önemli bir merkez hâline geleceğine inanıyorum.

Ahmet Bican Ercilasun (Türkiye)

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013-2018.