AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

Turkologiya-2019-N2

 

İÇİNDƏKİLƏR


KLASSİK İRS – PORTRETLƏR

 
Aleksandr Şerbak (Rusiya). V.V.Radlov və runik yazılı abidələrin öyrənilməsi

  DİLÇİLİK

 
Xhemile Abdiu ( Albaniya ). Alban dili lüğətlərində sinonim kimi işlənən türkcə alınmaların müsbət və mənfi konnotasiyaları haqqında
 

Elmira Məmmədova-Kekeç (Azərbaycan). Türk xalqları ədəbiyyatında əruz vəznli vücudnamələrin struktur semantikası


ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR

 
Mustafa Üstünova (Türkiyə), Kərimə Üstünova (Türkiyə). Təkrarlarla gücünə güc qatan şair: Cahit Küləbi
 
Rifat Oymak (Fələstin). Türk dilinin Qarapapaq (tərəkəmə) şivəsində “ Aşıq Qərib ” hekayəsinin bir variantı

YAZILI ABİDƏLƏR

 
Abdulhakim Mehmet ( Çin ). Uyğur dastançılıq ənənəsi və dastanları

TARİX VƏ ETNOQRAFİYA

 
Mahir Aslan (Rusiya). Osmanlı imperiyası: milli sistem

MÜZAKİRƏ VƏ DİSKUSSİYA

 
Mətin Əkici (Türkiyə). “ Kitabi-Dədə Qorqud ” un Türkistan nüsxəsi və  yeni bir Dədə Qorqud boyu - Salur Qazanın yeddi başlı əjdəhanı öldürməsi
 

Əhməd Bican Ərcilasun (Türkiyə). “ Kitabi-Dədə Qorqud ” un yeni nüsxəsi haqqında: mövzu, digər nüsxələrlə müqayisə, yer, dövr, transliterasiya

 
Əli Duymaz (Türkiyə). On üçüncü boy

TÜRKOLOJİ MƏRKƏZLƏR

 
Nobuo Misava (Yaponiya). Yaponiyada türkoloji araşdırmalar

RESENZİYALAR

 
Əhməd Bican Ərcilasun ( Türkiyə). Kamal Abdulla. “Kitabi-Dədə Qorqud” poetikasına giriş

ELMİ HƏYAT

 
Xronika

PERSONALİA 

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.