AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

"Türkologiya" 2019  N1

 
İÇİNDƏKİLƏR
 
“İMADƏDDİN NƏSİMİ –650”
Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Möhsün Nağısoylu (Azərbaycan). İmadəddin Nəsimi: Azərbaycan klassik poeziyasının və ədəbi dili tarixinin parlaq siması

KLASSİK İRS – PORTRETLƏR
Bahaəddin Ögəl (Türkiyə). Dövlət məclisi və qurultay

DİLÇİLİK
Hakan Dilman (Türkiyə).
Türkiyə türkcəsi və Azərbaycan dilinin qarşılıqlı anlama aspektindən leksik müqayisəsi

Məsud Mahmudov (Azərbaycan), İlham Tahirov (Azərbaycan), Kamil Ayda-zadə (Azərbaycan), Səxavət Talıbov (Azərbaycan).

İnteqrasiya olunmuş elektron lüğətlər sistemi Azərbaycan dilinin milli korpusunun yaradılmasında bir mərhələ kimi


ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR
Eyüp Akman (Türkiyə).
“Vərqa və Gülşa” məsnəvisinin yeni bir nüsxəsi: Kastamonu nüsxəsi

MİFOLOGİYA
Zakirjan Aminev (Rusiya, Başqırdıstan).
Şurale başqırd emonologiyasının personajı kimi

MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT
Andrea Ban (Macarıstan).
Macarıstanın türk mətbəxində bitki və ədviyyatların rolu.

MÜZAKİRƏ VƏ DİSKUSSİYA
Eynulla Mədətli (Azərbaycan).
M.T.Zehtabinin “İran türklərinin əski tarixi” kitabında Azərbaycan məsələsi
 

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013-2018.