AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

"Türkologiya" 2018-N2

 

İÇİNDƏKİLƏR

 

HEYDƏR ƏLİYEV – 95

Möhsün Nağısoylu (Azərbaycan). Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu siyasətindəana dili məsələsi

 

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ - 100

Misir Mərdanov (Azərbaycan). Xalq Cümhuriyyəti dövründə Azərbaycanda təhsil
 

DİLÇİLİK

Şükrü Haluk Akalın (Türkiyə). Söz köklərinə səyahət: yurd
 
Spartak Kadiu (Albaniya). Mücərrədləşdirmə yolu ilə insana xas anlayışlarla bağlı albanca və türkcə atalar sözlərində ortaq ünsürlər
 

ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR

Kamil Vəli Nərimanoğlu (Türkiyə). Türk linqvofolkloristiki üzərinə
 
Əsgər Rəsulov (Azərbaycan). Sənədli nəsr və Füzulinin “Şikayətnamə”si
 

FƏLSƏFƏ

Yuri Popkov (Rusiya), Yevgeni Tüqaşev (Rusiya). Rus fəlsəfəsinin türk komponenti haqqında
 

TARİX VƏ ETNOQRAFİYA

Oleq Nujdin (Rusiya). Noqay xanın Balkan düyünü
 

TÜRKOLOJİ MƏRKƏZLƏR

Səbri Tofiq Hammam (Misir). Misirdə türkologiya
 

RESENZİYALAR

Gülər Kaçar (Türkiyə). Garibova Jale. Sovyet sonrası dönemde Türk Dilli Halklar: Dil sorunu, yeniden biçimlenen kimlikler
 

ELMİ HƏYAT

Xronika
 

PERSONALİA

Bəkir Çobanzadə - 125
 

NEKROLOQLAR

Murad Adcı
 

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013-2018.